Frågor och svar

Vem ska jag fråga om anhängiga eller avgjorda mål?

Registratorskontoret svarar på frågor gällande mål som behandlas i högsta domstolen (HD). Kontoret är öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Registratorskontorets e-postadress är korkein.oikeus(at)oikeus.fi, besöksadressen är Norra esplanaden 3 och telefonnumret är 02956 40050. Förutom registratorskontoret betjänar också HD:s kommunikationsenhet representanter för medierna (tfn 02956 40052, 02956 40060,viestinta.kko(at)oikeus.fi).

Hur hittar jag HD:s avgöranden på webben?

De senaste prejudikaten kan hittas på HD:s webbplats . Avgörandena publiceras alltid på morgonen kl. 9 den dag då avgörandet meddelas. Äldre prejudikat finns i författningsdatabanken på adressen www.finlex.fi . I Finlex uppdateras utöver prejudikat också information om beviljade besvärstillstånd och andra avgöranden än prejudikat.

När får jag ansöka om besvärstillstånd eller överklaga ett avgörande hos högsta domstolen?

Hos högsta domstolen kan besvärstillstånd i huvudsak sökas för mål som först avgjorts i tingsrätten (oikeus.fi) och sedan i hovrätten (oikeus.fi). Mål där högsta domstolen beviljat besvärstillstånd behandlas som besvärsärenden i högsta domstolen. I vissa fall kan avgöranden av försäkringsdomstolen (försäkringsdomstolen.fi) och marknadsdomstolen (marknaddomstolen.fi) samt sådana ärenden som tingsrätten avgjort som jorddomstol överklagas hos högsta domstolen.

Ändring i tingsrättens avgöranden kan sökas direkt hos högsta domstolen om det är fråga om ett prejudikat. För prejudikatbesvär krävs emellertid motpartens samtycke. Behandlingen av en besvärsärende förutsätter också i det här fallet att högsta domstolen först har beviljat besvärstillstånd.

Huruvida det är möjligt att söka ändring framgår av den lägre instansens avgörande eller den besvärsanvisning som fogats till avgörandet.

När beviljas besvärstillstånd?

Besvärstillstånd kan beviljas endast om någon av följande i 30 kap. 3 § i rättegångsbalken föreskrivna förutsättningar uppfylls:

  1. prejudikatgrund: Det är viktigt att ärendet prövas av högsta domstolen med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning,
  2. hävningsgrund: Det finns särskild anledning till besvärstillstånd eftersom det inträffat ett sådant rättegångs- eller annat fel i saken att domen eller utslaget på grund av detta borde återbrytas eller undanröjas,
  3. vägande skäl: Det föreligger något annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.

Varför motiveras inte ett avslag på en ansökan om besvärstillstånd?

Högsta domstolen motiverar inte separat ett beslut att avslå en ansökan om besvärstillstånd. I besvärstillståndsärenden bedöms endast om någon av de tre grunder för att bevilja besvärstillstånd som anges i lagen (30 kap. 3 § rättegångsbalken ) uppfylls på basis av tillståndsansökan. Avslag innebär i praktiken att ingen av de lagstadgade grunderna för att bevilja besvärstillstånd har uppfyllts i ärendet.

Hur lång tar det att behandla ärenden?

Det tar i medeltal 4–6 månader att behandla besvärstillståndsärenden. Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd, tar det ungefär 16–18 månader för att behandla hela ärenden (besvärstillstånden och besvären).

Kan jag be HD om juridiska råd?

Eftersom domstolen måste vara objektiv kan den inte ge parterna i en rättssak och inte heller andra aktörer juridiska råd. I juridiska frågor är det möjligt att vända sig till exempel till rättshjälpsbyrån eller att kontakta en advokatbyrå.

Kan jag skriva ansökan om besvärstillstånd och besvären själv eller måste jag anlita en jurist?

Juridisk hjälp rekommenderas då dessa handlingar ska upprättas. Ett rättegångsbiträde ska ylla vissa behörighetsvillkor (se Rättegångs Balk 15 kap. 2§, finlex.fi).

Kan jag själv ansöka om återbrytande av dom eller klaga över misstänkt domvilla?

Det är inte möjligt. Från och med början av 2013 trädde ombudstvång i kraft, vilket innebär att man måste anlita ombud i ovannämnda ärenden. Läs mera på sidan Extraordinärt ändringssökande .

Kan tidsfristen för besvär förlängas?

Tiden för ändringssökande är 60 dagar från den dag då hovrätten meddelade sitt avgörande i besvärstillståndsärenden och 30 dagar i mål som hovrätten avgjort i första instans. Tidsfristen för besvär kan inte förlängas under själva besvärstiden.

Högsta domstolen kan i efterhand på basis av en separat ansökan återställa tidsfristen för anförande av besvär, om den som överklagar på grund av laga hinder eller någon motsvarande orsak inte kunnat söka ändring inom den utsatta tiden. Ansökan om återställande av försutten fatalietid ska skickas till högsta domstolen inom 30 dagar efter det att hindret upphörde och senast ett år efter det att tidsfristen har utgått. Ifall ansökan om återställande av försutten fatalietid godkänns meddelar högsta domstolen en ny tidsfrist då ansökan om besvärstillstånd eller besvären ska inlämnas till hovrätten.

Kan jag komplettera handlingarna i mitt mål med nytt material?

Nytt material kan beaktas endast om materialet i fråga inte har kunnat åberopas i tingsrätten eller hovrätten eller om det finns en giltig anledning till att materialet inte åberopats tidigare. Den sammansättning som avgör målet prövar från fall till fall om det nya materialet kan beaktas. Om nytt material inlämnas till högsta domstolen efter det att besvärstillstånd beviljats får motparten normalt uttala sig om det inlämnade materialet.

Kan jag komma och träffa medlemmarna i sammansättningen eller föredraganden personligen?

Högsta domstolen tar emot processmaterialet i skriftlig form och förfarandet är i huvudsak skriftligt. Det finns inte möjlighet för personliga möten.

Bestäms sammansättningen som avgör målet med beaktande av specialkunnande?

Vem som föredrar ett mål bestäms enligt sysselsättningsläget och specialiseringsområde. Föredraganden förbereder målet och föredrar det för avdelningen, det vill säga de ledamöter i högsta domstolen som ska avgöra målet. Sammansättningarna som avgör målen är inte fasta och de bildas inte med tanke på enskilda mål utan på basis av ett arbetsschema som fastställs varje månad. I HD:s arbetsordning (Finlex.fi) finns föreskrifter om hur ärendena fördelas samt om hur beslutssammansättningarna bestäms.

Vad kostar behandlingen av mitt ärende?

Bekanta dig med rättegångsavgifterna på sidan Avgifter .

Kan Europadomstolen hjälpa mig?

Det är möjligt att överklaga HD:s avgöranden hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (echr.coe.int) om man anser att ens rättigheter enligt Europakonventionen kränkts. Besvär ska anföras inom fyra månader från den dag då högsta domstolen meddelade sitt avgörande.

Publicerad 14.12.2020