Avgifter

Avgifter från och med 1.1.2022

Rättegångsavgift

Rättegångsavgift 530 euro.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor och bestäms enligt samma grunder som i marknadsdomstolen.

Rättegångsavgift tas i regel inte ut när privatpersoner söker ändring i försäkringsdomstolens avgöranden (5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om domstolsavgifter ).

Utdrags- och kopieringsavgifter

Vänligen lägg märke till att möjligheten att betala med kontanter har upphört. Betalningen endast med faktura.

För ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar är avgiften 2,60 euro per sida. Avgiften för en part är dock högst 92 euro per handling.

För en obestyrkt kopia i format A4 av en handling är avgiften 0,60 euro per sida och i format A3 är avgiften 1,20 euro per sida. Avgiften för en part är dock högst 92 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver att sekretessbelagda delar avlägsnas på något särskilt besvärligt sätt eller andra liknande särskilda åtgärder är avgiften 3,70 euro per sida. Avgiften för en part är dock högst 193 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia tas alltid minst 10 euro ut i avgift.

För en skannad handling som sänds per e-post och för en kopia som sänds per telefax tas avgift ut som ovan.

Intygsavgift

För intyg som utfärdas på beställning tas det ut en intygsavgift på 32 euro.

Band- och upptagningsavgifter

För en ljud- eller videoinspelning eller upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas det hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 29 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas 24 euro ut i expeditionsavgift för varje hel timme som överskrider två timmar, dock högst 585 euro (band 5 euro, cd 2 euro, minnespinne 5 euro).

Avgift för att ta fram uppgifter

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är 22 euro/timme.

När tas rättegångsavgift inte ut?

Ingen rättegångsavgift tas ut hos personer som har beviljats rättshjälp och till exempel inte heller när HD ändrar domslutet i ett brottmål till den ändringssökandes fördel, godkänner extraordinärt ändringssökande eller återförvisar eller överlämnar ett ärende i dess helhet till en annan myndighet för ny behandling.

Publicerad 24.8.2022