Kundtjänst

Högsta domstolens registratorskontor har öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Registratorskontoret tar emot handlingar som inlämnas till högsta domstolen och skickar på begäran fotokopior och officiella kopior av handlingar. En kopieringsavgift tas ut enligt antalet sidor. Mera information om avgifter hittar du i sektionen Avgifter .

Om du beställer en handling

• uppge alltid högsta domstolens diarienummer för ärendet eller någon annan uppgift som specificerar ärendet, till exempel hela namnet på den som sökt ändring, ärendets avgörandenummer och år eller hovrättens diarienummer.

• lägg märke till att högsta domstolens offentliga handlingar som är äldre än från 1980 kan beställas från Riksarkivets verksamhetsställe på adressen Fredsgatan 17, Helsingfors.

• lägg också märke till att om en handling inte finns i elektronisk form är det fråga om en beställning som faktureras. Skanning och kopiering av handlingar samt skickande av dem antingen elektroniskt eller i pappersform är en avgiftsbelagd tjänst. Detta gäller också handlingar som används för studier, forskning och andra ändamål. Att skanna eller kopiera en sida kostar 60 cent och för en beställning debiteras alltid minst 10 euro. För faktureringen behöver vi personteckning eller FO-nummer samt faktureringsadress.

Om du vill ansöka om tillstånd att få uppgifter ur myndighetens sekretessbelagda handlingar, se Begäran om uppgifter ur sekretessbelagda myndighetsärenden (rättsportalen.fi).

Om du vill lämna in en ansökan om besvärstillstånd

Lägg märke till att ansökningar om besvärstillstånd vanligen lämnas in till registratorskontoret vid den domstol som avgjort ärendet senast, till exempel hovrättens registratorskontor. Mera information om inledande av ärenden hittar du i sektionen Inlämnande av fullföljdsskrifter .

När du vill använda läsesalen

I högsta domstolens läsesal är det möjligt att avgiftsfritt bekanta sig med handlingar kl. 8.00–16.00. När du vill använda läsesalen

• boka tid till läsesalen på förhand hos registratorskontoret. I samband med bokningen bör du uppge vilka handlingar som ska levereras till läsesalen.

• uppge diarienummer eller någon annan uppgift som tillräckligt specificerar de handlingar som du vill reservera.

• lägg märke till att en avgift tas ut för användning av läsesalens kopieringsapparat. Kopieringsavgiften är 60 cent/sida och minimiavgift är alltid minst 10 euro.

Du skickas en räkning på kopior och avgiftsbelagda tjänster

Det går inte att betala kopior och andra prestationer i kundtjänsten, utan vi skickar dig en räkning.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Besöksadress: Norra esplanaden 3, Helsingfors
Karta

Växel: 02956 40000
Fax: 02956 40154
Registratorskontoret: 02956 40050
E-post: *korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Mera kontaktuppgifter hittar du i sektionen Kontakt .

*Ersätt (at) med @ för att skicka e-post.

Publicerad 14.12.2020