Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
19.12.2014
Vahingonkorvaus - Ansionmenetys

B oli rikosasian oikeudenkäynnissä velvoitettu suorittamaan A:lle ansionmenetyksen korvauksena vuoden palkkaa vastaavan määrän. Korvaus oli perustunut A:n opintojen viivästymiseen hänen saamiensa vammojen johdosta. A vaati uudella kanteella aikaisemmin tuomitun määrän lisäksi korvausta työansion myöhentymisen johdosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä kahdelta vuodelta opintojen keskeydyttyä myöhemmin kokonaan. Kysymys ansiotulojen myöhentymisen perusteella korvattavasta ansionmenetyksestä.

15.12.2014
Oikeudenkäyntikulut
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

A:n ja B:n välinen lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia oli ollut riitainen. A oli hävinnyt asian käräjäoikeudessa. Hän oli hävinnyt myös hovioikeuteen tekemänsä muutoksenhaun.

Huomioon ottaen sen, kuinka asia oli asianosaisten vaatimuksiin ja niiden perusteisiin nähden ratkaistu, Korkein oikeus katsoi, että oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettu erityinen syy velvoittaa A korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.

12.12.2014

Korkein oikeus (KKO) on antanut ratkaisut kolmessa ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassa, joissa on kysymys ne bis in idem -kiellon (kahdesti samasta teosta rankaisemisen kielto) laajentuneen tulkinnan ajallisesta ulottuvuudesta. Ratkaisuissa otetaan ensimmäisen kerran kantaa siihen, miten KKO:n viime vuonna omaksumaa perustuslain tulkintaa (KKO 2013:59) ne bis in idem -kiellon vaikutuksesta rikossyytteen tutkimiseen on sovellettava haettaessa jo lainvoiman saaneen tuomion purkamista tai poistamista.