Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
23.10.2014
Ylimääräinen muutoksenhaku - Asiamiespakko
Oikeudenkäyntiasiamies

Asianosaisena oikeudenkäynnissä ollut varatuomari P vaati hovioikeuden lainvoimaisen tuomion poistamista itse laatimallaan hakemuksella. Hakemus jätettiin tutkimatta, koska P ei ollut oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaisesti käyttänyt hakemuksen laatimisessa oikeudenkäyntiasiamiestä. (Ään.)

22.10.2014
Alkoholirikos - Törkeä alkoholirikos
Veronkorotus
Ne bis in idem
Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen - Muun omaisuuden menettäminen

A:lle ja B:lle oli määrätty veronkorotuksia, koska he olivat pitäneet hallussaan väkiviinaa, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain mukaista veroilmoitusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja. Sen jälkeen heille vaadittiin rangaistusta ammattimaisesta tai tavanomaisesta alkoholipitoisen aineen välittämisestä sillä perusteella, että he olivat varastoineet, pitäneet hallussaan ja luovuttaneet muille välitettäväksi väkiviinaa.

Korkeimman oikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla katsottiin, että syyte koski samaa menettelyä kuin veronkorotukset ja että syytettä ei sen vuoksi voitu tutkia. Ks. KKO:2014:51

Kysymys myös menettämisseuraamuksen määräämisestä siltä osin kuin kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa oli verovelvolliselle määrättyjen veronkorotusten vuoksi esteenä syytteen tutkimiselle.

16.10.2014
Työrikos - Työturvallisuusrikos
Laiteturvallisuus
Vammantuottamus

Yhtiön työntekijä oli CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustelulla höyläkoneella työskennellessään ryhtynyt käsin poistamaan koneeseen kuljettimilla syötetyistä laudoista syntynyttä tukkeumaa, jolloin hänen kätensä oli jäänyt koneen pyörivän puhdistusharjan ja sen suojakotelon väliin ja vammautunut. Kysymys siitä, olivatko yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja syyllistyneet työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen. (Ään.)